Kompozyty Drewna
SEQO Kompozyty Drewna; ul. Cedrowa 12, 63-500 Ostrzeszów
pn-pt: 07:00-17:00 sob: 07:00-13:00

§ 1

Organizator

 1. Organizatorem konkursu (dalej „Konkurs”) jest Firma Handlowo-Usługowa Rafał Wronka właściciel marki SEQO Kompozyty Drewna z siedzibą w 63-500 Ostrzeszów, ul. Cedrowa 12 (dalej „Organizator”)
 2. Organizator oświadcza, że Konkurs nie jest w żaden sposób sponsorowany, popierany, zarządzany ani powiązany z podmiotami będącymi właścicielami serwisu społecznościowego Facebook®. Serwis Facebook® nie ponosi odpowiedzialności za niniejszy Konkurs. Wszelkie pytania, komentarze oraz skargi i reklamacje związane z Konkursem powinny być kierowane do Organizatora, a w żadnym wypadku do właściciela czy administratora serwisu społecznościowego Facebook®.

§ 2

Czas trwania konkursu

 1. Konkurs rozpoczyna się dnia 1 stycznia 2021 r. i kończy 31 października 2021r. wraz z ogłoszeniem wyników.
 2. Zgłoszenia można nadsyłać od 1 stycznia 2021 r. do 14 października 2021 r. do godziny 23:59.
 3. Publikacja zdjęć konkursowych odbędzie się 22 października 2021 r. w serwisie Facebook® i w poradniku https://seqo.pl/jaka-deska-na-taras/
 4. Głosowanie odbywać się będzie od publikacji zdjęć konkursowych do 28 października 2021 r. do godziny 23:59.
 5. Ogłoszenie wyników nastąpi 31 października 2021 r.

§ 3

Komisja konkursowa

 1. Celem zapewnienia prawidłowej organizacji i przebiegu Konkursu a w szczególności w celu dokonania oceny prawidłowości zgłoszeń do Konkursu, wyłonienia osób biorących w nim udział oraz Zwycięzców Konkursu, Organizator powoła komisję konkursową (dalej „Komisja”).
 2. W skład Komisji wejdą 2 osoby wskazane przez Organizatora- Seqo.pl

§ 4

Warunki wzięcia udziału w konkursie

 1. W Konkursie mogą brać udział osoby fizyczne, zamieszkałe na terytorium Rzeczypospolitej Polskiej, które ukończyły osiemnasty rok życia i posiadają pełną zdolność do czynności prawnych. Uczestnikiem Konkursu może zostać wyłącznie osoba, która zaakceptowała w ramach zgłoszenia Regulamin Konkursowy.
 2. W Konkursie można brać udział wyłącznie osobiście, tj. niedopuszczalne jest tworzenie kont i dokonywanie zgłoszeń konkursowych w imieniu osób trzecich. W Konkursie nie mogą brać udziału pracownicy, członkowie władz i przedstawiciele Organizatora oraz innych podmiotów biorących bezpośredni udział w przygotowaniu i prowadzeniu Konkursu, a także osoby współpracujące ze wskazanymi powyżej podmiotami w sposób stały na innej podstawie niż stosunek pracy oraz członkowie ich najbliższych rodzin, tj. wstępni, zstępni, rodzeństwo, małżonkowie, rodzice małżonków i osoby pozostające z nimi w stosunku przysposobienia.
 3. Udział w Konkursie i związane z nim udostępnienie danych jest całkowicie dobrowolne. Osoba, która przystąpiła do Konkursu (dalej „Uczestnik”) jest związana warunkami niniejszego Regulaminu. W Konkursie mogą brać udział osoby posiadające swoje konto osobiste w serwisie Facebook®, założone i prowadzone zgodnie z regulaminem serwisu Facebook® (dalej „Profil”). Dane zawarte na Profilu muszą być prawdziwe i zgodne z rzeczywistością.

§ 5

Zasady i Przebieg konkursu

 1. Zadaniem Uczestnika Konkursu jest:
  • przesłanie na adres mailowy: biuro@seqo.pl, zdjęcia przedstawiającego dowolny produkt (zakupiony w sklepie sklep.seqo.pl)
 2. Konkurs jest przeprowadzony w poście konkursowym na tablicy fanpage SEQO: https://www.facebook.com/SEQOOstrzeszow, który, wraz z nadesłanymi zdjęciami zostanie opublikowany 22 października 2021 r.
 3. Jeden Użytkownik może przesłać dowolną ilość Prac Konkursowych, z zastrzeżeniem, że tylko jedna z nich zostanie wybrana przez komisję, jej zdaniem najlepszą do publikacji.
 4. Do Konkursu mogą zostać zgłoszone jedynie Prace, które:
  • są związane z tematyką konkursu;
  • nie zawierają treści niedopuszczalnych lub niewłaściwych – tekstów lub obrazów naruszających prawo i dobre obyczaje (w szczególności: wulgaryzmy, sceny przemocy, pornografię, sformułowania obraźliwe lub nawołujące do nienawiści);
  • przedstawiające produkt w sposób zgodny z jego przeznaczeniem. Niedopuszczalne jest przedstawienie produktu w sposób mogący zagrozić życiu bądź zdrowiu jego użytkowników.
  • co do których Uczestnik posiada prawa autorskie
 5. Z pośród Prac konkursowych Komisja Konkursowa wyłoni dwie, mające największą ilość punktów. Punkty przyznawane będą za ważne głosy otrzymywane od społeczności zgromadzonej w serwisie Facebook®.
 6. Głosować można na dwa sposoby: danie "lajka" zdjęciu (przykład: polubienie) oraz wystawienie komentarza pod zdjęciem (dalej: "Głos")
 7. Głos w postaci komentarza by zostać uznanym za ważny musi zawierać minimum jedno słowo (niedopuszczalne jest załączenie w komentarzu samego emotikona lub gifa) (dalej: "Ważny Głos") 8. Nad prawidłowym przebiegiem konkursu czuwać będą administratorzy fanpage. Wszelkie komentarze zawierające treści niedopuszczalne lub niewłaściwe – teksty lub obrazy naruszające prawo i dobre obyczaje (w szczególności: wulgaryzmy, sceny przemocy, pornografię, sformułowania obraźliwe lub nawołujące do nienawiści) zostaną niezwłocznie usunięte.
 8. Osoby głosujące mogą oddać Głos na dowolną ilość Prac. Osoby głosujące mogą oddać Głos poprzez komentarz tylko jeden raz dla każdej z Prac. Wielokrotne komentowanie Pracy przez tę samą osobę nie zostanie uznane za Ważny Głos.
 9. Ważny Głos posiada przypisaną ilość punktów:
  • danie lajka zdjęciu - 05. pkt.
  • komentarz - 1 pkt.
 10. Uczestnik zgłaszając Pracę do Konkursu zgadza się na opublikowanie jej na stronie konkursu, pod adresem: https://www.facebook.com/SEQOOstrzeszow oraz https://seqo.pl/jaka-deska-na-taras/, wykorzystanie w komunikacji promocyjnej marki Seqo.pl oraz zamieszczenie na stronie sklepu internetowego Seqo.pl
 11. Komisja Konkursowa, podliczy Ważne Głosy oddane na Prace konkursowe, oraz wskaże dwie Prace o największej ilości zgromadzonych punktów. W zależności od zajętego miejsca Prace zostaną wyróżnione przypisaną Nagrodą (dalej: „Nagroda”).
 12. Komisja Konkursowa, dokona oceny Prac uwzględniając w szczególności ich oryginalność oraz kreatywność aranżacji i wyłoni jedną pracę, która otrzyma nagrodę wyróżnienia. Praca wybrana przez komisję nie może pokrywać się z Nagrodzonymi Pracami wybranymi przez społeczność Facebook®.
 13. Informacja o wynikach Konkursu zostanie umieszczona na stronie Konkursu 31 października 2021 r. oraz przesłana w formie wiadomości email do Uczestników wytypowanych przez Komisję Konkursową (dalej: „Zwycięzców”).

§ 6.

Nagrody

 1. Nagrodami w zależności od zajętego przez Zwycięzcę miejsca są:
  • za zajęcie miejsca I – nagroda pieniężna 500 PLN
  • za zajęcie miejsca II – nagroda pieniężna 200 PLN
  • Nagroda wyróżnienia – nagroda pieniężna 150 PLN
 2. Każdy uczestnik w czasie trwania konkursu może wygrać tylko jedną nagrodę.
 3. Zwycięzcy zobowiązani są w ciągu 7 dni roboczych od ogłoszenia wyników przesłać informacje niezbędne w celu wysyłki oraz dostarczenia Nagrody tj. w szczególności imię i nazwisko, adres zamieszkania oraz wskazać adres na który ma zostać wysłana Nagroda oraz nr telefonu kontaktowego.
 4. Niezachowanie tego terminu, podanie nieprawidłowego adresu lub danych, o których mowa w zdaniu poprzednim, a także inne uchybienia po stronie Uczestnika powodujące niemożliwość doręczenia Nagrody skutkują utratą prawa do niej, a Nagroda pozostaje wówczas do wyłącznej dyspozycji Organizatora
 5. Nagrody wysyła Organizator na konto bankowe wskazane przez uczestnika konkursu w terminie do 30 dni roboczych od otrzymania od poszczególnego Zwycięzcy jego danych korespondencyjnych na adres podany przez Zwycięzcę.
 6. Nie jest możliwe przeniesienie prawa do nagrody na rzecz osób trzecich. Nie jest możliwa rezygnacja z części nagrody. Rezygnacja z części nagrody jest równoznaczna z rezygnacją z całości nagrody. W przypadku rezygnacji przez Zwycięzcę z nagrody Organizator zastrzega sobie prawo przyznania nagrody kolejnemu Uczestnikowi wskazanemu przez Komisję Konkursową.
 7. Organizatorowi przysługuje prawo weryfikacji danych osobowych zwycięzców w momencie wydania Nagrody, w celu identyfikacji Zwycięzcy. Przed wydaniem Nagrody zwycięzca może zostać zobligowany do okazania Organizatorowi stosownego dokumentu tożsamości.

§ 7.

Prawa i obowiązki Organizatora

 1. Organizator zastrzega sobie prawo do wykluczenia z udziału w Konkursie i usunięcia prac Uczestników, których działania są sprzeczne z prawem, dobrymi obyczajami, Regulaminem Konkursu lub regulaminem fanpage, a w szczególności Uczestników, którzy:
  • nie działają osobiście, ale przez osoby trzecie;
  • wykorzystują różne aliasy (dodatkowe adresy) tego samego konta poczty elektronicznej do występowania w imieniu/zgłaszania różnych Uczestników
  • zawierają treści niedopuszczalne lub niewłaściwe – teksty lub obrazy naruszające prawo i dobre obyczaje (w szczególności: wulgaryzmy, sceny przemocy, pornografię, sformułowania obraźliwe lub nawołujące do nienawiści); przedstawiające produkt w sposób zgodny z jego przeznaczeniem
 2. W celu wyjaśnienia wątpliwości związanych z aktywnością Uczestnika w Konkursie Organizator może kontaktować się z Uczestnikiem przy wykorzystaniu podanych przez niego sposobów komunikacji (np. prowadzić korespondencję e-mailową); podczas takiego kontaktu Organizator może oczekiwać od Uczestnika podania szczegółowych informacji dotyczących jego udziału w Konkursie.

§ 8.

Prawa własności intelektualnej do prac konkursowych

 1. Biorąc udział w Konkursie, Uczestnik jednocześnie oświadcza, że jest wyłącznym twórcą Pracy Konkursowej, w rozumieniu ustawy z dnia 4 lutego 1994 r. o prawie autorskim i prawach pokrewnych (Dz. U. Z 1994, Nr 24, poz. 83), oraz że przysługują mu pełne autorskie prawa majątkowe do Pracy Konkursowej wraz z ewentualnymi zezwoleniami na rozpowszechnianie wizerunków Uczestników utrwalonych na zgłaszanej Pracy Konkursowej.
 2. Uczestnik oświadcza, że zgłoszone przez niego Prace Konkursowe nie zawierają treści naruszających prawo lub niezgodnych z dobrymi obyczajami, w szczególności nie naruszają praw osób trzecich, nie nawołują do przemocy, nietolerancji, nie zawierają wulgaryzmów ani treści reklamowych podmiotów trzecich.
 3. Organizator, w zamian za prawo uczestnictwa w Konkursie, nabywa od Uczestnika prawo do korzystania, na zasadzie licencji niewyłącznej, ze zgłoszonych przez Uczestnika w ramach Konkursu Prac Konkursowych będących utworami w rozumieniu Ustawy o prawie autorskim i prawach pokrewnych w celu przeprowadzenia Konkursu oraz w komunikacji promocyjnej marki jak i działaniach marketingowych.
 4. Organizator, działając na podstawie art. 921 § 3 ustawy z dnia 23 kwietnia 1964 r. Kodeks cywilny (Dz. U. z 1964r., Nr 16, poz. 93 ze zm.), zastrzega, że z chwilą wydania Nagrody Zwycięzcy, nabywa pełne, w tym autorskie prawa majątkowe i prawa zależne do nagrodzonych Prac Konkursowych, na wszystkich polach eksploatacji wymienionych w art. 50 ustawy o prawie autorskim i prawach pokrewnych, bez jakichkolwiek ograniczeń terytorialnych czy też ilościowych, co w szczególności obejmuje następujące pola eksploatacji:
  • W zakresie utrwalania i zwielokrotniania utworu oraz jego opracowań – wytwarzanie dowolną techniką, w tym techniką drukarską, reprograficzną, zapisu magnetycznego oraz techniką cyfrową,
  • W zakresie obrotu oryginałami utworu oraz jego opracowaniami albo egzemplarzami, na których utwór utrwalono – wprowadzania do obrotu, użyczania lub najmu oryginału albo egzemplarzy,
  • W zakresie rozpowszechniania utworu oraz jego opracowań w sposób inny niż opisany w pkt 1) lub 2) – publiczne wykonanie, wystawienie, wyświetlenie, odtworzenie, publiczne udostępnienie utworu w taki sposób, aby każdy mógł mieć do niego dostęp w miejscu i czasie przez siebie wybranym, nadawanie za pośrednictwem stacji telewizyjnych naziemnych, w tym za pośrednictwem satelity, multiplexu, reemitowanie, rozpowszechnianie w prasie, w sieci Internet, na plakatach, w tym plakatach wielkoformatowych oraz we wszelkich innych formach komunikacji, promocji, reklamy, oznaczania i produkcji towarów,
  • W zakresie dokonywania wszelkich zmian i modyfikacji w utworze w całości lub części oraz dokonywania jego opracowań w całości lub części, w tym dokonywanie przeróbek, jakichkolwiek zmian i adaptacji całości lub poszczególnych części utworu,
  • W zakresie rejestracji w Urzędzie Patentowym w charakterze znaku towarowego, używanie w obrocie gospodarczym lub niegospodarczym w charakterze oznaczenia przedsiębiorstwa, znaku towarowego lub innego charakterystycznego symbolu przedsiębiorstwa, jego części, albo towaru lub usługi,
  • W zakresie anonimowego rozpowszechniania nagrodzonego utworu, w zakresie decydowania o jego pierwszym publicznym udostępnieniu oraz sprawowania nadzoru nad sposobem korzystania z utworu,
  • Prawo wykonywania i korzystania z opracowań nagrodzonej Prac Konkursowych.
  • Wykorzystanie we wszelkich formach komunikacji, promocji lub reklamy, w szczególności w charakterze materiału reklamowego lub promocyjnego, w charakterze elementu materiałów reklamowych lub promocyjnych takich jak ogłoszenia prasowe, reklamy zewnętrzne, filmy reklamowe, reklamy radiowe, materiały POS, rozpowszechnianie w sieci Internet, zarejestrowanie w charakterze znaku towarowego.
 5. Uczestnik oświadcza, że zapoznał się z określonym w niniejszym Regulaminie celem, dla którego nagrodzone Prace Konkursowe zostaną wykorzystane oraz że wyraża zgodę na takie wykorzystanie Prac Konkursowych przez Organizatora lub Zleceniodawcę. W razie konieczności, Zwycięzca na żądanie Organizatora podpisze stosowne oświadczenia lub umowy potwierdzające przeniesienie praw autorskich do nagrodzonych prac.
 6. Z uwagi na to, że rezultatem udziału w Konkursie może być przyznanie Uczestnikowi Nagrody na zasadach opisanych w Regulaminie, z tytułu udzielenia licencji lub przeniesienia praw nie przysługuje dodatkowe wynagrodzenie.

§ 9.

Przetwarzanie danych osobowych

 1. Administratorem danych osobowych Uczestników Konkursu jest Firma Handlowo-Usługowa Rafał Wronka właściciel marki SEQO Kompozyty Drewna z siedzibą w 63-500 Ostrzeszów, ul. Cedrowa 12.
 2. W związku z prowadzeniem Konkursu zbierane będą od Uczestników następujące ich dane osobowe: adres e-mail, imię i nazwisko, adres i miejscowość zamieszkania, telefon kontaktowy, adres zameldowania.
 3. Administrator, o którym mowa w ust. 1 przetwarza dane osobowe zgodnie z ustawą z dnia 29 sierpnia 1997 roku o ochronie danych osobowych (tekst jednolity Dz.U. z 2002 r., Nr 101, poz. 926 z późn. zm.). Uczestnicy mają prawo do wglądu do swoich danych oraz do ich poprawiania i żądania ich usunięcia. Podanie danych osobowych przez Uczestników jest dobrowolne, jednakże konieczne do wzięcia udziału w Konkursie, otrzymania nagród lub rozpatrzenia ewentualnych reklamacji. Dane osobowe Uczestników będą przetwarzane nie dłużej niż to będzie konieczne do należytego przeprowadzenia Konkursu. Po upływie tego okresu dane osobowe Uczestników zostaną usunięte.

§ 10.

Reklamacje

 1. Każdemu Uczestnikowi przysługuje prawo do składania reklamacji w trakcie trwania Konkursu oraz po jego zakończeniu, jednak nie później, niż w terminie 30 dni od zakończenia Konkursu (dla reklamacji przesłanej listem poleconym decydująca jest data stempla pocztowego).
 2. Reklamacje należy zgłaszać drogą elektroniczną na adres biuro@seqo.pl z dopiskiem „Reklamacja konkurs fotograficzny”.
 3. Reklamacje będą rozpatrywane przez Organizatora w terminie do 14 (słownie: czternastu) dni roboczych od daty ich otrzymania. O decyzji Organizatora Uczestnik zostanie poinformowany pocztą elektroniczną lub listem poleconym wysłanym na adres podany w reklamacji.
 4. Reklamacja powinna zawierać imię, nazwisko, adres osoby składającej reklamację oraz opis przyczyn lub powodów reklamacji a także oczekiwany sposób jej rozpatrzenia
 5. Reklamacje będą rozpatrywane przez Komisję Reklamacyjną powołaną przez Organizatora

§ 11.

Postanowienia końcowe

 1. Wszelkie informacje o Konkursie zawarte w jakichkolwiek materiałach promocyjnych i reklamowych mają jedynie charakter pomocniczy. Informacjami wiążącymi są postanowienia niniejszego Regulaminu
 2. Niniejszy Regulamin jest dostępny przez cały okres trwania Konkursu na Stronie konkursu: https://www.facebook.com/SEQOOstrzeszow oraz https://seqo.pl/jaka-deska-na-taras/
 3. Regulamin Konkursu jest ponadto dostępny do wglądu w siedzibie Organizatora.
 4. Wszelkie informacje na temat Konkursu można uzyskać kontaktując się z Organizatorem pod adresem e-mail: biuro@seqo.pl